UCHWAŁA LZPN 4/22

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia  15.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich.

Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie
§ 31 pkt 4 Statutu Lubuskiego ZPN, postanawia się:

1.   Przyjmuje się i zatwierdza wysokość zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich, określoną w tabeli, która jest załącznikiem niniejszej uchwały.

2.   Uchwała obowiązuje od sezonu 2022/2023, a dotychczasowe uregulowania dotyczące wysokości zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich tracą moc.

3.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Lubuskiego Kolegium Sędziów, Dyrektorowi Biura i Gł. Księgowej.

Załącznik:
Tabela ekwiwalentów 1.07.22.doc